Geljekki 5 ýylda global intellektual wideo gözegçilik bazaryna kim ýolbaşçylyk eder

Epidemiýa 2020-nji ýylda ýüze çykaly bäri, akylly howpsuzlyk pudagy köp näbellilikleri we çylşyrymlylyklary ýüze çykardy.Şol bir wagtyň özünde, ýokarky we aşaky üpjünçilik zynjyrlarynyň deňagramsyzlygy, çig malyň bahasy we çipleriň ýetmezçiligi ýaly çylşyrymly meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolup, tutuş pudagy duman bilen örtülen ýaly edýär. Soňky ýyllarda emeli intellekt tehnologiýasy çalt ösdi.Häzirki wagtda dürli ýurtlar we hökümetler emeli intellekti has ýokary strategiki ýagdaýda goýdy.Akylly öň tarapyň aralaşmagy yzygiderli ýokarlanýar we Hytaý dünýäde öňde barýar.

e6a9e94af3ccfca4bc2687b88e049f28

Iň soňky maglumatlara görä, 2020-nji ýylda global AI tor kameralarynyň iberiliş derejesi 15% -den gowrak, Hytaý 19% -e golaý, 2025-nji ýylda global AI kameralarynyň aralaşmagynyň 64% -e çenli ýokarlanmagyna garaşylýar , Hytaý 72% -e ýeter we Hytaý AI-e girmek we kabul etmekde dünýäde öňde durýar.

01 Öňdäki intellektiň ösüşi çaltlaşýar we amaly ssenarileri dürli-dürli.

Öňdäki kamera, hasaplaýyş güýjüniň we çykdajylaryň çäklendirilmegi sebäpli käbir akylly funksiýalar, diňe adamlary, awtoulaglary we zatlary tanamak ýaly käbir ýönekeý işleri ýerine ýetirip biler.
Indi hasaplaýyş güýjüniň düýpgöter ýokarlanmagy we çykdajylaryň düýpgöter azalmagy sebäpli wideo gurluşy we şekiliň ösüşi tehnologiýasy ýaly käbir çylşyrymly meseleler öň tarapynda hem ýerine ýetirilip bilner.

02 Akylly arka tarapyň aralaşmagy ýokarlanýar, Hytaý dünýäde öňde barýar.

Arka aňyň aralaşmagy hem artýar.
Arka enjamlaryň global iberilmegi 2020-nji ýylda 21 million birlige ýetdi, olaryň 10 göterimi akylly enjamlar we 16 göterimi Hytaýda.2025-nji ýyla çenli global AI ahyrky segmentine aralaşmagyň 39% -e çenli ösmegine garaşylýar, şolardan 53% -i Hytaýda bolar.

03 Köpçülikleýin maglumatlaryň partlaýjy ösüşi howpsuzlyk orta ofisiniň gurulmagyna itergi berdi.

Öňdäki we yzky enjamlaryň yzygiderli akyl ýetirişi we aralaşmagyň tizliginiň yzygiderli gowulaşmagy sebäpli, howpsuzlyk merkeziniň gurulmagyna itergi berýän partlaýjy ösüş ýagdaýyny görkezýän köp sanly gurluşly we gurulmadyk maglumatlar döredilýär.
Bu maglumatlardan nädip has gowy peýdalanmaly we maglumatlaryň aňyrsynda gazylyp alynmagy howpsuzlyk merkeziniň etmeli işi.

04 Dürli pudaklara maýa goýumlaryň paýy akylly gurluşygyň tizlenmegini görkezýär.

Her pudakda bir ýagdaýyň akylly gonmagy.
Umumy akylly howpsuzlyk bazaryny ahyrky ulanyjy pudaklaryna böldük, iň ýokary göterimi şäherler (16%), transport (15%), hökümet (11%), söwda (10%), maliýe (9%), we bilim (8%).

05 Akylly wideo gözegçiligi ähli pudaklara kuwwat berýär.

Soňky ýyllarda dürli ýurtlaryň hökümetleri şäherleri sanlaşdyrmak prosesini kem-kemden öňe sürýärler.Howpsuz şäher we akylly şäher ýaly taslamalar tükeniksiz ýüze çykýar, bu hem şäherleriň akylly howpsuzlygynyň ösüşine kömek edýär.Her pudagyň bazar ululygyna we geljekdäki ösüş potensialyna görä şäheriň aşakdaky ösüş gerimi has uly.

Gysgaça mazmun

Akyl derejesi çuňlaşmagyny dowam etdirýär we akylly enjamlaryň aralaşmagy ýuwaş-ýuwaşdan ýokarlanýar.Olaryň arasynda Hytaý intellektiň ösüşinde dünýä lideridir.2025-nji ýylda Hytaýyň akylly öňdäki enjamlarynyň aralaşmagynyň 70% -den, arka tarapy hem akylly wideo döwrüne çalt geçýän 50% -den gowrak bolmagyna garaşylýar.


Iş wagty: 02-2022-nji sentýabr