Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Nusga sargytlaryny goldaň?

Hawa, müşderi üçin esasy sargyt bahasyny we iberiş bahasyny töleýän müşderi bilen köp sargyt ýerinden öň synag etmek üçin nusga sargytlaryny goldaýarys ..

Gurluşyň wagty näçe?

Mysal üçin sargyt üçin: 3-5 gün, köpçülikleýin sargyt üçin: 3-5 hepde. Belli bir gowşuryş wagty, sargytlaryňyza we mukdaryna baglydyr.

MOQ çäkiňiz barmy?

Mysal üçin sargyt üçin MOQ çägi ýok.Customöriteleşdirilen hyzmat bilen köpçülikleýin sargyt üçin MOQ çäkleri bolar, biz her gezek ara alyp maslahatlaşyp bileris.

Harytlary nädip iberýärsiňiz we näçe wagt gerek?

Mysal üçin sargyt üçin, adatça DHL, Fedex, UPS ýa-da TNT ibermegi meýilleşdirýäris.

Köpçülikleýin sargyt üçin, adatça howa, deňiz ýa-da otly bilen ibermegi meýilleşdirýäris, ekspeditor we iberiş müşderisi kabul edilýär.

Önümler üçin kepillik näme?

Adaty kepilligimiz 2 ýyl, kepillik möhletini amatly çykdajy bilen uzaltmaga razy.

Satuwdan soň hyzmatyňyz nähili?

Satuwdan soň hyzmat üçin mugt tehniki okuw, 24/7 onlaýn tehniki goldaw we düzediş hyzmaty üçin önümiň yzyna gaýtarylmagyny hödürläris.

OEM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

Hawa, biz professional OEM / ODM öndürijisidiris we ähli ýöriteleşdirilen hyzmatlary ýerine ýetirip bileris.

Gaplamak şertleriňiz nähili?

Umuman, harytlarymyzy bitarap reňk gutularyna we goňur kartonlara gaplaýarys.Şeýle hem, logotipiňizi gutyda we kartonda dizaýn etmegi we çap etmegi goldap bileris.

Töleg şertleriňiz nähili?

Adatça T / T 30% goýum hökmünde, eltilmezden 70%.Mysal üçin sargyt üçin “PayPal” we “West Union” -y kabul edip bileris.

Önümçilikmi?

Hawa, biz 100% zawod.Önümçilik bazamyz Hytaýyň Şanhaý Pudong etrabynda ýerleşýär.

Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

Hawa, eltip bermezden ozal 100% synagymyz bar.