Biz hakda

Şanhaý “FocusVision Security Technology Co., Ltd.”

global wideo gözegçilik pudagynda öňdebaryjy çözgüt üpjün edijidir.2008-nji ýylda döredilen “FocusVision” -yň Şanhaýda ýerleşýän 10000㎡ + zawody we 5 gözleg we barlag bazasy bar.

Yearylyň

“FocusVision” 2008-nji ýylda döredildi.

m2
Zawodyň ululygy

“FocusVision” -yň Şanhaýda ýerleşýän 10000㎡ + zawody bar.

Gözleg we esaslar

“FocusVision” -yň 5 sany gözleg we barlag bazasy bar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Kompaniýa toplumlaýyn çeşme we howpsuzlyk amaly ulgamyny döretdi.Önümçilikde, gözlegde we gözlegde agzybirlik re modeimini guruň, innowasiýa we ylmy dolandyryş arkaly önümleriň uly göwrümli we ýokary hilli iberilmegine çykyň.IP tehnologiýalaryna, gözleg we gözleg işlerine we innowasiýalara 13 ýyl üns bermek bilen, “FocusVision” Hytaýda iň gowy 10 CCTV üpjün edijisidir.

Kompaniýanyň medeniýeti

Gymmatlygymyz

Innowasiýa ynamy Ingenuity öndürijiligi.

Biziň pikirimiz

Dünýäniň her künjegine akylly howpsuzlygy getirmek.

Biziň wezipämiz

Akylly tehnologiýa esaslanyp, innowasiýa ruhuna we amaly ukybyna ünsi jemläp, “FocusVision” dünýäniň özboluşlylygyny görkezmäge we sosial sazlaşygy we durnuklylygy saklamaga çalyşýar.

Görüş çözgütlerine ünsi jemläň

Kompaniýa soňky onýyllyklarda içerki bazarlar we dünýä müşderileri üçin professional howpsuzlyk wideo gözegçilik önümlerini we ýöriteleşdirilen ulgam çözgütlerini hödürleýär.Productshli önümler zynjyry IP kamerany, AHD kamerasyny, ulaltmak modulyny, NVR / DVR, serweri, görkeziş bölümini we degişli esbaplary öz içine alýar.Customöriteleşdirilen tehniki täzelikleri we ahyrky hyzmatlary, HD ofis gözegçilik çözgütimiz, simsiz çözgüt, akylly gurluşyk çözgüdi, akylly ýol çözgüdi, akylly lift we beýleki çözgütler, garaşyşlaryny iň ýokary derejede ýerine ýetirip, müşderileriň ynamyny gazandy.“Focus Vision” çözgütleri - 2008-nji ýyldaky Pekin Olimpiýa stadionlary, Raffles Siti Hangzhou, Expo Şanhaý 2010, Şanhaý Disneý we ş.m. bilen köp sanly uly taslama ulanyldy.

sergi- (1)
sergi- (2)
sergi- (6)
sergi- (8)
IOT GOWY-IMG HAKYNDA

Biziň bazarymyz

Öňdebaryjy wideo tehnologiýasynyň, algoritmiň, akylly modulyň, funksiýany özleşdirmegiň we beýleki tehnologiýalaryň önümçilik artykmaçlyklaryna esaslanyp, OEM / ODM kanallary arkaly dünýäniň 50-den gowrak meşhur markasy bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýduk. .Kompaniýanyň howpsuzlyk önümleri Amerika, Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we 20-ä golaý ýurduň beýleki daşary ýurt sebitlerine eksport edildi.

Biz bilen habarlaşyň

Içerki we dünýä bazarlaryna laýyk gelýän täze önümleri yzygiderli dizaýn edýäris we ösdürýäris.