Senagat boýunça çözgüt

çözgüt-1

Bilim

Mekdep şertlerinde umumy howpsuzlygy üpjün etmek okuwçylaryň we fakultetleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin iň möhümdir.

Akylly kesgitlemek, çuňňur öwrenmek we akylly derňew ýaly akylly tehnologiýany ulanmak arkaly uniwersitet şäherçesiniň howpsuzlygynyň öňüni alyş tertibi passiw öňüni alyşdan işjeň öňüni alyş derejesine çenli ýokarlandyrylýar.Işjeň wideo düşünjesine esaslanyp, adam howpsuzlygyna goýulýan maýa goýumlary ep-esli azaldar we howpsuzlyk netijeliligi we tehniki gorag derejesi netijeli ýokarlanar.

Maliýe instituty

Bank ýurtdaky howpsuzlyk bölümleriniň açarydyr.

Häzirki wagtda sanlaşdyrmagyň, maglumatlaşdyrmagyň we intellektuallaşdyrmagyň jenaýat tendensiýasy usuly.Bank aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, FV akylly bank toplumlaýyn dolandyryş platformasynyň kostýumyny dizaýn edýär.

4K, H.265, 3G / 4G, bulut, uly maglumatlar, AI we beýleki tehnologiýalar bilen birleşdirilen CCTV tarapyndan bankyň möhüm ýerinde wizual we sazlanyp bilinýän dolandyryşy amala aşyryp biler.

Şeýlelik bilen howpsuzlygyň netijeliligini ýokarlandyryň, jenaýata garşy göreşiň we maliýe töwekgelçiligini azaldyň.

surat15

Akylly täjirçilik binasyny dolandyrmak çözgüdi

Binanyň dizaýnynda, FV dürli ýagdaýlara görä dürli dizaýn gaby bilen üpjün edýär.Dürli sebitler we geografiki pozisiýalar, dürli gurşaw, dürli funksional talaplar, dürli gurluşyk şertleri we beýleki faktorlar ýaly.

FV Smart täjirçilik binasyny dolandyrmak platformasy, ýokary çykdajyly öndürijilik we müşderilere meseleleri çözmäge kömek etmek üçin güýçli funksiýalar.

FV platformasy taslamanyň talaplaryna has ýakyn bolar.Ajaýyp gurşawdan ýa-da ýokary şahsylaşdyrylan şahsy giňişlikden tapawudy ýok, ol "adamlara gönükdirilen" täze düşünjäni görkezip biler.

surat16

Akylly jemgyýet dolandyryş çözgüdi

IoT, datçikleriň, emläk dolandyryş hyzmatlary, howpsuzlyk dolandyryşy, kärhana gurama amallary we iş dolandyryş ulgamy integrasiýasy ýaly uly maglumat tehnologiýalarynyň kömegi bilen akylly jemgyýetçilik dolandyryş çözgüdi we tor baglanyşyklary arkaly emläk kompaniýasyny, jemgyýetçilik howpsuzlygyny netijeli baglanyşdyrar. bölümler, eýesi, jemgyýetiň ýaşaýjylary üçin amatly, howpsuz, amatly we döwrebaplaşdyryş we intellektual ýaşaýyş gurşawyny döretmek üçin.Maglumat tehnologiýasynyň üznüksiz ösmegi we ösüşi bilen akylly jemgyýetiň mazmuny has diwersifikasiýa ediler we ýaşaýjylara has amatly tejribe getirer.

çözgüt-4
surat17

Akylly gurluşyk sahypasynyň howpsuzlygy dolandyryş çözgüdi

Akylly gurluşyk meýdançasynyň howpsuzlygyny dolandyrmak Howpsuzlyk kaskasyny dolandyrmak, hakyky at ulgamy, daşky gurşawyň sesine we tozan gözegçiligi, howpsuzlyk gözegçiligi, diň kranlaryna gözegçilik, lifte gözegçilik, platforma gözegçiligi, binanyň çukuryna gözegçilik, serhet goragy, taslama meýilnamasyny dolandyrmak we akyllylaryň beýleki ulgamlaryny birleşdirýär. , bitewi dolandyryş ulgamy.

Adamlaryň, maşynlaryň we dolandyryşyň arasyndaky gurluşygy gowulandyrmak.Özara baglanyşyk we hyzmatdaşlygyň, howpsuzlyk gözegçiligi, maglumatlary ýygnamak, tejribe alyşmak we ş.m. maglumatly ekosistemany döretmek, howpsuzlyga gözegçilik etmegi gowulandyrmak we heläkçiligiň ýygylygyny azaltmak, sahypany dolandyrmagyň ýoluny açmak we sahypany dolandyrmak mehanizmini standartlaşdyrmak.

Özara baglanyşyk we hyzmatdaşlygyň, howpsuzlyk gözegçiligi, maglumatlary ýygnamak, tejribe alyşmak we ş.m. maglumatly ekosistemany döretmek, howpsuzlyk gözegçiligini gowulandyrmak we heläkçilik derejesini azaltmak we berk dolandyryş ulgamyny döretmek.

çözgüt-6
surat19

Akylly täze energiýa zarýad beriş üýşmesini dolandyrmak çözgüdi

Täze energiýa dolandyryş çözgütleri esasan boş awtoulag duralgasyny kesgitlemek ulgamyndan, meteorologiki maglumatlary ýygnamak ulgamyndan durýar.

Maglumatlary gözlemek we statistika, sebitdäki mugt awtoulag duralgalarynyň sanyny statistika, ýazga almak üçin ulagyň ulanylyşyna, daşky gurşawa gözegçilik derňewiniň we öňünden duýduryş berlen senesini dörediň.

Ulanylan 4G / 5G simsiz geçiriş, platforma her bir zarýad bekediniň wideo gözegçiligini we maglumatlary almagyny amala aşyryp biler.

surat22
surat21